Elon Musk vào top 100 người có ảnh hưởng về AI

Elon Musk, Sam Altman nằm trong số người có ảnh hưởng đến AI, trong khi Mark Zuckerberg không có tên trong danh sách.

Sep 9, 2023 - 08:11
 0  4
Elon Musk vào top 100 người có ảnh hưởng về AI
Elon Musk, Sam Altman nằm trong số người có ảnh hưởng đến AI, trong khi Mark Zuckerberg không có tên trong danh sách.