Người dùng Google Maps trên iPhone đã có thể đo tốc độ di chuyển - CÔNG NGHỆ

Người dùng iPhone và CarPlay cuối cùng cũng nhận được tính năng đo tốc độ di chuyển đến từ Google Maps.

Người dùng Google Maps trên iPhone đã có thể đo tốc độ di chuyển - CÔNG NGHỆ