AI tạo sinh có thể mở ra siêu chu kỳ mới của smartphone

Smartphone tích hợp AI tạo sinh được kỳ vọng là động lực tạo siêu chu kỳ mới cho ngành di động, thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị.

AI tạo sinh có thể mở ra siêu chu kỳ mới của smartphone
Smartphone tích hợp AI tạo sinh được kỳ vọng là động lực tạo siêu chu kỳ mới cho ngành di động, thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị.