NASA công bố kế hoạch đưa trạm vũ trụ ISS trở về Trái Đất - CÔNG NGHỆ

NASA đã lên kế hoạch cho việc ngừng hoạt động ISS trong vài năm qua.

NASA công bố kế hoạch đưa trạm vũ trụ ISS trở về Trái Đất - CÔNG NGHỆ