Phát hiện ngoại hành tinh có thể chứa sự sống

Ngoại hành tinh LHS 1140 b cách Trái Đất 50 năm ánh sáng có thể là lựa chọn hoàn hảo để phát hiện nước lỏng bên ngoài hệ Mặt Trời.

Phát hiện ngoại hành tinh có thể chứa sự sống
Ngoại hành tinh LHS 1140 b cách Trái Đất 50 năm ánh sáng có thể là lựa chọn hoàn hảo để phát hiện nước lỏng bên ngoài hệ Mặt Trời.