GetCourse chi 20 triệu USD phát triển ứng dụng giáo dục tại Việt Nam

Nền tảng đào tạo trực tuyến của GetCourse hướng tới các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh khóa học, khóa đào tạo trực tuyến.

Jun 11, 2024 - 08:30
 0  5
GetCourse chi 20 triệu USD phát triển ứng dụng giáo dục tại Việt Nam
Nền tảng đào tạo trực tuyến của GetCourse hướng tới các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh khóa học, khóa đào tạo trực tuyến.