'Không dễ thuyết phục người dân dùng chữ ký số'

Có vai trò quan trọng trong các giao dịch điện tử trong năm tới, nhưng việc sử dụng chữ ký số chưa phổ biến ở Việt Nam.

'Không dễ thuyết phục người dân dùng chữ ký số'
Có vai trò quan trọng trong các giao dịch điện tử trong năm tới, nhưng việc sử dụng chữ ký số chưa phổ biến ở Việt Nam.