VISA đề xuất thanh toán tự động bằng giải pháp Ethereum Layer 2 StarkNet

“Account abstraction” (AA) là một đề xuất nhằm kết hợp tài khoản người dùng và hợp đồng thông minh thành một loại tài khoản duy nhất trên chuỗi khối Ethereum.

Dec 30, 2022 - 09:49
 0  143
VISA đề xuất thanh toán tự động bằng giải pháp Ethereum Layer 2 StarkNet

Visa đề xuất thanh toán tự động bằng giải pháp Ethereum Layer 2 StarkNet

Visa cho biết các ví tự quản lý có thể sử dụng phương pháp “account abstraction – tóm tắt tài khoản” duy nhất để thiết lập thanh toán định kỳ tự động trên StarkNet vì các hợp đồng thông minh hiện có không hỗ trợ các bước như vậy.

Bộ xử lý thanh toán Visa (V) gần đây đã đề xuất một giải pháp được gọi là “account abstraction” sử dụng hợp đồng thông minh có thể được sử dụng để cho phép thanh toán có thể lập trình tự động trên Ethereum, theo một bài đăng của lãnh đạo về tiền điện tử .

Giải pháp này liên quan đến việc tạo hợp đồng thông minh đóng vai trò trung gian giữa tài khoản người dùng và tài khoản hợp đồng, cho phép tạo ví tự quản lý có thể thực hiện thanh toán định kỳ tự động mà không yêu cầu người dùng tham gia tích cực.

Visa cho biết một động thái như vậy sẽ cho phép các khoản thanh toán định kỳ được thực hiện hoàn toàn trên các mạng blockchain, hiện không có khả năng như vậy. Công ty đã đề xuất triển khai giải pháp trên mạng Ethereum lớp 2 StarkNet.

Hiện tại, có hai loại tài khoản trên mạng Ethereum: Tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài (EOA), được kiểm soát bởi khóa riêng và Tài khoản hợp đồng (CA), về cơ bản là hợp đồng thông minh.

EOA có thể bắt đầu giao dịch nhưng CA thì không. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng “account abstraction”, có thể tạo hợp đồng thông minh sẽ bắt đầu giao dịch thay mặt cho EOA, cho phép tạo ví tự quản lý có thể thực hiện thanh toán định kỳ tự động, Visa cho biết.

“Account abstraction” (AA) là một đề xuất nhằm kết hợp tài khoản người dùng và hợp đồng thông minh thành một loại tài khoản duy nhất trên chuỗi khối Ethereum. Điều này có thể thực hiện được bằng cách cho phép tạo ra các quy tắc hợp lệ cho các giao dịch riêng lẻ.

Một trường hợp sử dụng cho AA là tạo “tài khoản có thể ủy quyền”, cho phép tự động hóa thanh toán thông qua việc sử dụng hợp đồng thông minh.

Với tài khoản có thể ủy quyền, người dùng có thể ủy quyền khả năng bắt đầu thanh toán cho hợp đồng thông minh được phê duyệt trước, được gọi là “hợp đồng thanh toán tự động”, Visa cho biết.

Đây là cách nó có thể hoạt động theo giả thuyết: Khi người dùng truy cập trang web của người bán và đồng ý cho phép thanh toán tự động, địa chỉ của hợp đồng thanh toán tự động sẽ được thêm vào danh sách cho phép của người dùng.

Sau đó, người bán có thể kích hoạt thanh toán bằng cách gọi chức năng tính phí của hợp đồng thanh toán tự động, khiến tài khoản của người dùng bắt đầu thanh toán sẽ hợp lệ do có trong danh sách cho phép.

Kể từ thứ Ba, Visa đã không tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào để sử dụng giải pháp này như một phần của các dịch vụ được cung cấp.

Nguồn CoinDesk

CryptoCloud9 – Trang thông tin tổng hợp về tiền điện tử